top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Reforma školstva v Rakúsko-Uhorsku

Školstvo v Rakúsko-Uhorsku bolo až do roku 1773 v rukách Jezuitského rádu, ktorý však bol pápežom Klementom XIV. zrušený.

Johann Felbiger

Všeobecný školský poriadok bol vydaný 06. 12. 1774 a pripravil ho Johann Ignaz von FELBIGER (* 06. 01. 1724, Głogów – † 17. 05. 1788, Bratislava). Podľa neho malo na vzdelanie nárok každé dieťa na území habsburskej monarchie, bez ohľadu na pôvod, miesto bydliska alebo pohlavie. V každej dedine sa mala založiť škola, čím sa položili základy všeobecnej gramotnosti. v Rakúsko-Uhorskej monarchii

Jozef ÜRMÉNYI

V roku 1775 panovníčka Rakúsko-Uhorska (Mária TERÉZIA) poverila Jozefa ÜRMÉNYIHO (* 06. 12. 1741, Ürmény – † 08. 06. 1825. Vál) mladého radcu dvora, aby vypracoval novú školskú reformu platnú pre celé Rakúsko-Uhorsko. Na reforme spolupracovali odborníci z rôznych oblasti, napr. Pavol MAKÓ (* 09. 07. 1724, Jászapáti – † 18. 08. 1793, Budapešť) radca dvora, bývalý jezuita, univerzitný profesor, Daniel TERSZTYÁNSZKY (narodený okolo 30. 01. 1730 v Krompachoch, zomrel 29. 10. 1800, Budapešť) radca dvora, knihovník a riaditeľ, ďalej Adam F. KOLLÁR (* 17. 03. 1718, Terchová – † 10. 07. 1783, Viedeň) radca dvora, slovenský spisovateľ, právny historik, knihovník „slovenský Sokrates“. Ich spoluprácou vzniklo dielo Ratio educationis, ktorý obsahoval študijný a disciplinárny poriadok a publikovala ho Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada 02. 08. 1777 za vlády Márie TERÉZIE.

Adam F. Kollár

Tento dokument (Ratio educationis) položil základy veľkej reformy školstva hlavne vo východnej časti ríše a umožnil vytváranie škôl s materinským vyučovacím jazykom. Povolil aj vydávať učebnice v materinskom jazyku. Cieľom štúdia výchovy v školách bol v zmysle vtedajších osvieteneckých myšlienok občan.

Reforma školstva Márie Terézie zaviedla povinnú šesťročnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov a do školy mohli chodiť aj dievčatá, ktoré sa dovtedy nemohli oficiálne vzdelávať. Ďalší nemenej podstatný dôvod bol ten, že prostredníctvom siete škôl mohol štát pôsobiť na svojich poddaných, ktorí mohli byť vychovávaní podľa záujmov vládnuceho rodu.

Mária Terézia

Základom školskej reformy bolo vybudovanie škôl vo všetkých farských obciach, jej realizáciou boli poverené zvláštne zemské školské komisie. Všeobecný školský poriadok rozlišoval tri druhy verejných škôl: triviálne, hlavné a normálne tzv. vzorové. O ich zriaďovanie sa starali obce a školskí patróni z radov šľachty. Deti z chudobných rodín boli oslobodené od platenia školného. Jednotriedne alebo dvojtriedne triviálne školy sa zakladali vo väčších dedinách alebo pri farách. Jeden učiteľ vyučoval čítanie, písanie, počítanie a náboženstvo.

Čiastočne aj o týchto udalostiach je možné sa dočítať aj v starej školskej kronike obce Skároš.

Informácie boli čerpané predovšetkým z Wikipédie.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!