top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Vzdelávanie na našej škole

Bezplatné vdelanie

Slovenská republika, je zmluvnou stranou Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý v čl. 28 uvádza, že zmluvné strany majú zaviesť bezplatné a povinné vzdelanie. Rovnako aj v Ústave Slovenskej republiky v čl. 42 je uvedené, že každý má právo na vzdelanie a školská dochádzka je povinná. Na základných a v stredných školách je bezplatné vzdelanie

Úlohou regionálneho školstva je umožniť obyvateľom SR získanie nižších stupňov vzdelania, ktorými sú všetky stupne vzdelania, okrem vysokoškolského. Jedná sa o predprimárny stupeň vzdelania, primárny stupeň vzdelania a niekoľko druhov nižšieho stredného a vyššieho stredného stupňa vzdelania.

Táto úloha sa zabezpečuje vzdelávaním podľa vzdelávacích programov v nasledovných druhoch škôl:

 • v materských školách sa získava predprimárne vzdelanie (z hľadiska medzinárodnej klasifikácie ide o stupeň ISCED 0),
 • v základných školách, v ročníkoch 1 – 4, ktoré tvoria prvý stupeň základnej školy, sa získava primárne vzdelanie (ISCED 1) a v ročníkoch 5 – 9, ktoré tvoria druhý stupeň základnej školy, sa získava nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2).

Vzdelávanie na našej škole sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Okrem tejto úlohy plní regionálne školstvo, kam sa zaraďuje aj naša škola, aj ďalšie výchovno-vzdelávacie úlohy. Prostredníctvom príslušných výchovných programov poskytuje výchovu a vzdelávanie vo vybraných školských zariadeniach, a to v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. V našom prípade to je školský klub detí.

Riadenie regionálneho školstva

Systém regionálneho školstva je v súčasnosti riadený z troch úrovní:

Z centrálnej úrovne

Riadiace funkcie vykonáva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo). V rámci svojej riadiacej funkcie vykonáva štátnu správu na úseku školstva, vypracúva koncepcie, vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, spravuje sieť škôl a školských zariadení, zabezpečuje financovanie stredných škôl a prostredníctvom ministerstva vnútra aj základminných škôl a špeciálnych škôl, vydáva štátne vzdelávacie programy pre všetky druhy a typy škôl a plní ďalšie úlohy na úseku školstva v zmysle zákona o štátnej správe v školstve.

Na plnenie svojich úloh v oblasti regionálneho školstva má ministerstvo zriadené nasledovné priamo riadené rozpočtové a príspevkové organizácie:

Štátna školská inšpekcia

Medzi orgány štátnej správy v školstve patrí aj Štátna školská inšpekcia, ktorá plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a vybavuje sťažnosti a petície v tejto oblasti.

Riaditeľ školy

Na najnižšej úrovni, no o to dôležitejšje, teda na úrovni školy alebo školského zariadenia, vykonáva riadiacu funkciu riaditeľ. Okrem neho sa na riadení školy podieľajú aj samosprávne orgány školy (rada školy – prostredníctvom jej členov sa na riadení školy v primeranej miere podieľajú aj rodičia). Na výkon svojej riadiacej funkcie si riaditeľ školy môže vytvárať poradné orgány riaditeľa školy:

 • pedagogická rada,
 • metodické združenie,
 • predmetová komisia,
 • umelecká rada
 • a iné.

Obsah výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve

Obsah vzdelávania je pre jednotlivé stupne vzdelania určený vzdelávacími štandardmi v štátnych vzdelávacích programoch (ŠVP), ktoré stanovujú všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. ŠVP vydáva ministerstvo.

Druhým stupňom programového systému je tvorba vlastných školských vzdelávacích programov (ŠkVP) na úrovni každej školy. ŠkVP zohľadňuje špecifické potreby školy na základe požiadaviek rodičov, návrhov a potrieb zamestnávateľov, ale aj samotných detí a žiakov a ďalších zainteresovaných, čím sa zvyšuje predpoklad pre ich lepšiu prípravu na život, lepšiu zamestnanosť a uplatnenie v praktickom živote.

Zabezpečenie vzdelávania učebnicami

Učebnice a ďalšie učebné texty tvoria jeden zo základných predpokladov zabezpečenia vzdelávania. Ministerstvo je povinné bezplatne poskytovať schválené učebnice školám na základe ich objednávky. Školy sú povinné zapožičiavať žiakom bezplatne učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre povinné vyučovacie predmety.

Pri riešení problémov s klasickými papierovými učebnicami začína pomáhať sprístupňovanie digitálnych verzií učebníc a ďalších foriem digitálneho vzdelávacieho obsahu na internete. Deje sa to prostredníctvom portálu eAktovka, na ktorom je ku koncu februáru 2013 bezplatne sprístupnených 63 titulov učebníc (vrátane ich prekladov).

Ministerstvo rozbieha ďalší veľký projekt sprístupňovania digitálneho vzdelávacieho obsahu. Jeho súčasťou je aj systémdigitálnych vzdelávacích materiálov Planéta vedomostí. Ku koncu roka si ju v rámci Programu podpory digitalizácie škôl, ktorý spustila nezisková organizácia EDULAB v spolupráci so školskými asociáciami a komerčnými partnermi, už vyskúšalo viac ako 1 000 škôl z celého Slovenska a 80 000 domácností. V súčasnosti je v záverečnej fáze jej sprístupnenie všetkým školám a rodičovskej verejnosti.

Zabezpečovanie kvality vzdelávania

Na úrovni školy a školského zariadenia zodpovedá za zabezpečovanie a hodnotenie kvality jej riaditeľ. Riaditeľ už od roku 2006 každoročne vypracúva Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia, prostredníctvom ktorej poskytuje informácie o stave a úrovni výchovy a vzdelávania zriaďovateľom a verejnosti za predchádzajúci školský rok.

Externé hodnotenie škôl a školských zariadení v SR vykonáva Štátna školská inšpekcia.

Hodnotenie žiakov sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov slovným hodnotením, klasifikáciou, alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Slovné hodnotenie možno uplatniť v primárnom vzdelávaní.

Sieť základných škôl a stredných škôl

Základná škola má štandardne 9 ročníkov. Základné školy sa členia na dva typy:

 • plnoorganizované ZŠ, ktoré majú všetkých 9 ročníkov,
 • neplnoorganizované ZŠ, ktoré nemajú všetky ročníky.

Podľa školského zákona sa vzdelávanie na základnej škole na prvom stupni môže organizovať aj v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov.

V základnej škole možno zriadiť aj nultý ročník. Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. V nultom ročníku dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku. Do nultého ročníka môže byť zaradené dieťa len s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu.

Dostatočne financované a efektívne fungujúce regionálne školstvo zabezpečujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom základ zdravého životného štýlu a zabezpečujúce učiteľom postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce.

Naša škola:

 • Je efektívne financovaná a podporuje kvalitu vzdelávania.
 • Má spoločensky rešpektovaných a vzdelaných učiteľov.
 • Zabezpečuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie.
 • Je dostupná pre všetkých.
 • Poskytuje deťom a žiakom základ zdravého životného štýlu.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!