top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Štruktúra hodnotiacej správy Základnej školy Skároš je v súlade s platnou Vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením MŠ SR č. 10/2006 – R z 25. mája 2006.

I. Základné identifikačné údaje základnej školy

Názov školy: Základná škola
Adresa školy: Školská 251, 044 11 Skároš
Telefón: 055/6980081 riaditeľka ZŠ
Internetová adresa: www.zsskaros.sk
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Riaditeľka ZŠ: Mgr. Henrieta Kalapošová

Zriaďovateľ:

Obec Skároš,
Adresa: Obecný úrad, Skároš 91
Telefón: 055/6980078

Rada školy pri ZŠ:

Predseda: Iveta Olexová
Pedagogický zamestnanec: Marta Jaššová
Nepedag. zamestnanec: Mária Zlacká
Zástupcovia rodičov: Bernadetta Albrechtová, Iveta Olexová
Zástupca zriaďovateľa: Peter Német

Poradné orgány školy

MZ 1. – 4. ročník a školského klubu detí
Vedúca MZ : Mgr. Jana Kyščíková

V  školskom roku 2014/2015 navštevovalo školu: 39 žiakov z toho

I. ročník - 12 žiakov - 5 chlapcov, 7 dievčat
II. ročník - 11 žiakov - 6 chlapcov, 5 dievčat
III. ročník - 10 žiakov - 5 chlapci, 5 dievčatá
IV. ročník - 6 žiakov - 6 chlapcov, 2dievčat

39 žiakov 20 chlapcov, 19 dievčat

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ – 2015/2016

Počet žiakov 1. ročníka: 11 žiakov z toho budú opakovať ročník: 3

V školskom roku 2015/2016 nastúpi fyzicky 11 žiakov

Personálne obsadenie školy

Pedagogickí pracovníci: 3 – 100% úväzok, 2 - čiastočný úväzok (NAB)
Vychovávateľky ŠKD: 2
Asistentky učiteľa: 2 (v rámci projektu MRK)
Nepedagogický pracovník: 1

Kvalifikovanosť učiteľov na škole je zabezpečená.

Plnenie úloh

Všetky úlohy vytýčené vedením školy boli priebežne plnené a splnené.

Celým vyučovacím procesom sa prelínali prvky environmentálnej, protidrogovej, dopravnej, humanitnej výchovy, prvky zdravého životného štýlu a finančnej gramotnosti žiakov.

Zvýšená pozornosť bola zameraná na:

 • hodnotenie a klasifikáciu žiakov so ŠVVP
 • osvojenie si princípov aktívnej ochrany životného prostredia
 • osobnostný a sociálny rozvoj žiakov – základ pre prevenciu spoločensky nežiaducich javov
 • potreba pracovať nielen s internetom ale aj s doplnkovou literatúrou

Východiskom pre zlepšenie práce v budúcom školskom roku bude

 • viesť žiakov k väčšej samostatnosti, samoštúdiu , vytváraniu projektových prác, sebahodnoteniu,
 • zvýšiť motiváciu žiakov využívaním aktivizujúcich metód, prácou
 • s doplnkovou literatúrou, prácou s počítačom, internetom
 • uprednostňovať dialogické formy práce
 • zapájať čo najväčšie množstvo detí do školských projektov a aktivít
 • zvýšenú pozornosť venovať slabo prospievajúcim žiakom, žiakom so ŠVVP
 • zvyšovať záujem o regionálne dejiny a miestnu krajinu
 • podporovať a rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť žiakov
 • podporovať a rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov
 • realizovať internú, kontrolnú činnosť MZ vzájomnými hospitáciami
 • dôsledne dodržiavať kritéria hodnotenia žiakov
 • v triedach s vysokým počtom slabopropievajúcich žiakov a žiakov so ŠVVP využívať spoluprácu so špeciálnymi pedagógmi, individuálny prístup a inovatívne formy vyučovania

Práca v metodických orgánoch

Poslanie MZ na škole vyplýva zo špecifických výchovno-vzdelávacích cieľov školy. Pomáha riaditeľovi pri pedagogickom riadení, kontrole školy, zaoberá sa pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, koordinuje ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, a tým sa spolupodieľa na zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Cieľom nášho MZ je realizácia konkrétnej účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Spolupráca učiteľov a účasť na rozhodovaní o základných otázkach školy je dôležitá, aby metodické združenie nebolo len akýmsi povinným stretnutím, ale aby metodické združenie bolo dobre fungujúce a nápomocné pri riadení školy.

Metodické združenie pracovalo podľa plánu práce. Úlohy vytýčené v pláne boli splnené..

Prospech

Celkové hodnotenie žiakov

1. ročník

Prospeli s vyznamenaním 0, prospeli veľmi dobre 0, prospeli 8, neprospeli 3, neboli hodnotení 1, spolu 12 žiakov. Do vyššieho ročníka postúpia 8, nepostúpia 4.

2. ročník

Prospeli s vyznamenaním 7, prospeli veľmi dobre 0, prospeli 3, neprospeli 0, neboli hodnotení 1, spolu 11 žiakov. Do vyššieho ročníka postúpia 10, nepostúpi 1.

3. ročník

Prospeli s vyznamenaním 5, prospeli veľmi dobre 1, prospeli 3, neprospeli 0, neboli hodnotení 1, spolu 10 žiakov. Do vyššieho ročníka postúpia 9, nepostúpi 1.

4. ročník

Prospeli s vyznamenaním 1, prospeli veľmi dobre 1, prospeli 3, neprospeli 0, neboli hodnotení 1, spolu 6 žiakov. Do vyššieho ročníka postúpia 5, nepostúpi 1.

Ročníky 1. - 4.

Celkové hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka (39 žiakov) v školskom roku 2014/2015:

 • Prospeli s vyznamenaním: 13 žiaci, čo je 33,33 %,
 • Prospeli veľmi dobre: 2 žiaci, čo je 5,13 %,
 • Prospeli: 17 žiaci, čo je 43,59 %,
 • Neprospeli: 3 žiak, čo je 7,69 %,
 • Neboli hodnotení: 4 žiaci, čo je 10,26 %,
 • Do vyššieho ročníka postúpi 32 žiakov, čo je 82,05 %, nepostúpia 7 žiaci, čo je 17,95 %.

V školskom roku 2014/2015 uplatňované učebné plány

Rámcový učebný plán pre základné školy  s vyučovacím jazykom slovenským v školskom roku 2013/2014

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmetPočet hodín za 1. – 4. ročník ZŠ
 Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk a literatúra 26 2 28
 Prvý cudzí jazyk 6 0 6
    32 2 34
 Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 3 0 3
 Vlastiveda 3 0 3
 Poznaj a chráň 0 4 4
    6 4 10
 Človek a hodnoty  Etická výchova / Náboženská výchova 4 0 4
    4 0 4
 Matematika a práca s informáciami  Matematika 14 6 20
 Informatická výchova 3 0 3
    17 6 23
 Človek a svet práce  Pracovné vyučovanie 1 0 1
    1 0 1
 Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 4 0 4
 Hudobná výchova 4 0 4
 Detský svet v umení 0 2 2
 Tvorivá dramatika 0 2 2
    8 4 12
 Zdravie a pohyb  Telesná výchova / Športová príprava 8  0 8
    8  0 8
 Povinné hodiny spolu - štátny VP 76
 Voliteľné hodiny - školský VP   20  
 Hodiny spolu - štátny aj školský   96

Dochádzka

Celkový počet vymeškaných hodín za školský rok bol 2 585 vyučovacích hodín, priemer na žiaka 66,28. Z celkového počtu vymeškaných hodín bolo 11 neospravedlnených. Počet neospravedlnených hodín oproti minulému roku (158) výrazne klesol, za čo vďačíme asistentkám pracujúcim na škole do 30. 06. 2015 v rámci projektu MRK. Z celkového počtu vymeškaných hodín vymeškali žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci v hmotnej núdzi 760 hodín, čo je taktiež pokles (1 326) oproti minulému školskému roku. Väčšina týchto vymeškaných hodín je ospravedlnená a krytá potvrdením od lekára. Neospravedlnené hodiny v počte 11 sú hodiny vymeškané a neospravedlnené práve týmito žiakmi.

Celkový počet vymeškaných hodín v školskom roku 2014/2015

   Osprav.   Priemer   Neosprav.   Priemer   Spolu   Priemer 
 1. ročník 1126 93,83 0 0 1126 93.83
 2. ročník 510 43,3 0 0 510 43,3
 3. ročník 572  57,2 0 0 571 57,2
 4. ročník 366 61 11 1,83 377 62,83
 Škola spolu  2574 66 11 0,28 2585 66,28

 

Celkový počet vymeškaných hodín žiakov v HN (8 žiakov)

  Osprav.   Priemer   Neosprav.   Priemer   Spolu   Priemer 
 1. ročník (11 žiakov) 572 47,66 0 0 572 47,66
 2. ročník (12 žiakov) 39 3,54 0 0 39 3,54
 3. ročník (7 žiakov) 134 13,4 0 0 134 13,4
 4. ročník (11 žiakov) 15 2,5 0 0 15 2,5
 Škola spolu  760 19,48 0 0 760 19,48

Sociálne zloženie žiakov

Na škole bolo k 30. 06. 2015 8 žiakov v hmotnej núdzi, ktorí sa stravujú v školskej jedálni. Na obedy ÚPSVaR prispieva väčšou čiastkou. Učebné pomôcky sú zakupované na základe objednávky triednych učiteľov v hodnote 16,59 € na 1 žiaka na jeden polrok, taktiež uhrádzané ÚPSVaR.

Sociálne a rodinné prostredie žiakov nie je najlepšie. Toto sa naďalej odráža aj vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch týchto žiakov, keď niektorým pravidelne chýbajú učebné pomôcky - zošity, perá, ceruzky... Sociálne prostredie žiakov nedovoľuje kvalitnú domácu prípravu na vyučovanie, ktorá absentuje. Žiaci sa pripravujú na vyučovanie len v škole – píšu domáce úlohy v rámci ŠKD a po vyučovaní za pomoci asistentiek a učiteliek..

Priestorové zabezpečenie školy

Základná škola funguje ako ZŠ s ročníkmi 1. - 4. V tomto školskom roku boli umiestnení žiaci v štyroch ročníkoch – 1., 2., 3. a 4. ročník ZŠ. Každý ročník mal svoju samostatnú triedu.

Pedagógovia mali k dispozícii jednu miestnosť, v ktorej je zborovňa, riaditeľňa, sklad učebníc a sklad učebných pomôcok. Táto miestnosť slúži zároveň ako ohlasovňa požiarov. V triede 3. ročníka je umiestnená aj učiteľská a žiacka knižnica s knižničným fondom, ktorý má na starosti p. vychovávateľka Jaššová. Na vyučovanie a mimoškolskú činnosť bola k dispozícii aj počítačová učebňa s 12 počítačmi, umiestnená v triede 4. ročníka. Využívaná bola v rámci vyučovacieho procesu aj s interaktívnou tabuľou získanou z projektu. Učebné pomôcky aj v tomto školskom roku boli postupne obnovované aj z vlastných zdrojov, aj v rámci realizácie projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej MRK). Dodané boli už 2 interaktívne tabule Qomo aj s príslušenstvom a didaktické pomôcky na vyučovanie.

ŠKD mala vyčlenenú časť priestorov triedy 1. ročníka na herňu.

Žiaci aj pracovníci školy mali k dispozícii zrekonštruované chodby – šatňu a toalety. Pri triede tretieho ročníka sa nachádza výdajňa obedov. Na čas obeda je trieda upravená na jedálničku. K dispozícii sú jedálne stoly a stoličky.

Na telesnú výchovu, v prípade nepriaznivého počasia žiaci využívali počas školského roka cvičebňu v MŠ.

Žiaci mali k dispozícii aj upravený školský dvor s pergolou, miestom na opekanie, preliezačku s hojdačkou a sponzorsky zapožičanú trampolínu.

Záujmová a kultúrna činnosť školy 

Na škole pracovali v školskom roku 2013/2014 4 záujmové útvary – krúžky. Dva krúžky pod vedením pani učiteľky Bagoniovej a Kyščíkovej fungovali pod hlavičkou projektu MRK a boli financované MPC Bratislava. Zvyšné dva pod vedením pani učiteľky zo ZŠ Ždaňa Mgr. Frenovej boli v rámci vzdelávacích poukazov.

Krúžok ŠikovníciUrob si sám – žiaci spolu s pani učiteľkami sa postarali svojimi prácami o výzdobu školy, detské umelecké predmety na vianočnú burzu. Svoje práce zasielali aj na výtvarné súťaže. Tento rok mali šťastnú ruku v dvoch súťažiach – Budimírske studničky 2.miesto a Eko doprava VSE Košice užší výber.

Krúžok Poznávanie a ochrana prírody – žiaci v rámci krúžku skúmali podrobnejšie faunu a flóru okolitej prírody. Uskutočnili jednodňové akcie vždy jednu sobotu v mesiaci. V rámci tejto soboty sa zúčastnili Srnčej stopy, boli na sánkovačke, zbierali bylinky a sušili ich na čaj, boli v ZOO v Košiciach a zorganizovali 2.ročník školského Cyklomaratónu po trase Skároš – Trstené nad Hornádom – Čaňa – Ždaňa - Skároš.

Krúžky Konverzácia v ANJ boli zamerané hlavne na konverzáciu žiakov v angličtine.

Krúžky vykonávajú svoju činnosť podľa plánu práce jednotlivých krúžkov na daný školský rok.

Akcie organizované školou

Úspechy žiakov

Pytagoriáda - Najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Stellka Ruščáková, ktorá v mesiaci marec bude hájiť svoje vedomosti v obvodnom kole. Na 2. mieste sa umiestnil Matúš Hudák a 3. miesto získala Emka Lukáčová. Všetkým riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme.

Naša škola už tretí rok organizovala súťaž O najlepšieho čitateľa školy. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 1. kategória 1. - 2. ročník a 2. kategória 3. - 4. ročník. Najlepšími čitateľmi v 1. kategórii boli Branislav Ruščák, Marianna Semanová a Sofia Elizabeta Jesenská. V 2. kategórii vyhral Timotej Lukáč.

Zapojenosť do projektov

 • Národný projekt: Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít .
 • Národný projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety.
 • Národný projekt: profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
 • Projekt: Aktivizujúce metódy výchovy.

Všetky projekty prispeli k modernizácii vybavenia školy, kvalitnejšej výučbe a zvýšeniu kvalifikácie pedagogických zamestnancov, čo je veľkým prínosom pre kvalitu vyučovania.

Cieľ, ktorý si škola určila

Prioritou bolo dosiahnuť stav, aby sa škola stala otvoreným spoločenstvom žiakov, učiteľov a rodičov, aby poskytovala kvalitné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, aby výchovno-vzdelávací proces prinášal deťom radosť a čo najefektívnejšie rozvíjal ich prirodzený potenciál. Tento cieľ v školskom roku 2014/2015 bol splnený.

V Skároši 14. júl 2015

Mgr. Henrieta Kalapošová v. r.

riaditeľka základnej školy

Najúspešnejšou riešiteľkou sa stala Stellka Ruščáková, ktorá v mesiaci marec bude hájiť svoje vedomosti v obvodnom kole. Na 2. mieste sa umiestnil Matúš Hudák a 3. miesto získala Emka Lukáčová. Všetkým riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme a Stellke držíme palce.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!