top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Anglický jazyk

Anglický jazykOsvojenie si aglického jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa aj na trhu práce.

Detský svet v umení

uvd-p-divadlo2Detský svet v umení prispieva ku kultivácii osobnosti žiaka tým, že dáva priestor pre uplatnenie jeho tvorivých schopností a sprostredkúva mu umelecké zážitky prostredníctvom vlastnej tvorby.

Hudobná výchova

Hudobná výchovaHudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.

Informaticka výchova

uvd-p-informatikaInformatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.

Matematika

MatematikaZákladné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.

Náboženská výchova

NáboženstvoVyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.

Poznaj a chráň

Jelenček a výhonokPredmet predstavuje úvod do prírodovedných poznatkov žiaka. Je to postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním.

Pracovné vyučovanie

Pracovné vyučovaniePredmet zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií , aj keď obsahom nejde do hĺbky, ale vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!