top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Charakteristika školského vzdelávacieho systému

Pedagogický princíp školy

Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.

Zabezpečíme kvalitnú prípravu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.

Zabezpečíme kvalitnú a kvalifikovanú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Budeme prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém detí v prospech konania smerom k životnému prostrediu, posilňovať u žiakov pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravotnému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia. Budeme podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výchovy.

Budeme viesť žiakov k dosiahnutiu vysokej úrovne informatickej gramotnosti. Vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

Budeme viesť žiakov k tvorbe projektov a podporovať rozvoj prezentačných zručností.

U žiakov budeme formovať tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov s potrebou vnímať život ako najvyššiu hodnotu. Veľký dôraz hneď od začiatku budeme klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje , aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Pripraviť žiaka rozhľadeného, schopného pracovať v tíme a motivovaného k celoživotnému vzdelávaniu.

V spolupráci s rodičmi budeme z nich vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Zameranie školy a stupeň vzdelania

Naša škola sa zameriava na:

 • Kvalitnú výučbu Anglického jazyka – vyučujeme ho vo všetkých ročníkoch.
 • Tvorivý a aktívny prístup k ochrane životného prostredia.
 • Získanie kvalitného systematického základného vzdelania v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov.
 • Inkluzívne vzdelávanie – vytváranie podmienok pre prácu so žiakmi so ŠVVP a s talentovanými žiakmi.

Stupeň vzdelania po ukončení 4. ročníka – ISCED1.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť škola smeruje k príprave žiakov na ďalšie vzdelávanie na sekundárnom vzdelávaní ISCED2 v spádovej škole. Ich zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT a jazykov. Zároveň prehlbovať vzťah žiakov k prírode a ekológii ako takej.

Profil absolventa ISCED1

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, informatickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti.

Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať.

Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj následných stupňov vzdelávania.

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie:

 • sociálne komunikačné kompetencie,
 • kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia,
 • kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií,
 • kompetencia učiť sa učiť sa,
 • kompetencia riešiť problémy,
 • osobné, sociálne a občianske kompetencie,
 • kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Absolvent primárneho vzdelávania:

 • vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania,
 • dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor,
 • uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi ....
 • chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
 • v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty týkajúce sa bežných životných situácií,
 • používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách,
 • je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosti objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii poznatkov,
 • vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
 • pomocou elektronických médií,
 • dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
 • vie používať rôzne vyučovacie programy,
 • vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT,
 • pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným, chápavým a spolupracujúcim spôsobom,
 • uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
 • dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky,
 • uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času,
 • dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
 • uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
 • má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
 • dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci,
 • dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
 • cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
 • ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
 • pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
 • ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
 • dokáže primerane veku komunikovať.

Pedagogické stratégie

Vo vyučovacom i výchovnom procese využívame viaceré výchovno-vzdelávacie stratégie na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí. Škola podporuje využívanie moderných metód a foriem. Budujeme tvorivo-humanistickú otvorenú školu. Stratégie sú uplatňované najčastejšie v kombináciách.

K tým patria napr.:

 • Skupinové vyučovanie – žiaci pracujú v skupinách v rámci jednej triedy. Skupinová práca podporuje spôsobilosť spolupracovať, deliť, organizovať a plánovať prácu, teda pracovné, personálne, sociálne a komunikačné spôsobilosti.
 • Individuálny prístup – Žiaci sú vo vyučovaní podporovaní individuálnym prístupom vzhľadom na svoje potreby a predpoklady.
 • Dramatizácia, zážitkové učenie, hra – Využívanie stratégií je spojené s pohybom, aktivitou, zážitkom, sebarealizáciou. Je blízke reálnemu životu, ktorého je odrazom. Rozvíja komunikačné, sociálne, personálne a občianske spôsobilosti i spôsobilosti na riešenie problémov.
 • Projekty, projektové vyučovanie, integrované vyučovanie – žiaci pracujú samostatne alebo v tíme, riešia stanovený problém projektom. Projekty spájajú poznatky a zručnosti viacerých predmetov, viaceré spôsobilosti. Svojim charakterom sú zamerané prakticky, žiaci môžu prezentovať vlastné prístupy a schopnosti. Vyučovanie využíva krátkodobé i dlhodobé projekty, najčastejšie školské, zasahuje jeden alebo viaceré predmety. Stratégia rozvíja spôsobilosti na učenie a zasahuje jeden alebo viaceré predmety. Stratégia rozvíja spôsobilosti na učenie a riešenie problémov, pracovné, sociálne a personálne i komunikačné spôsobilosti.
 • Problémové vyučovanie – Pedagógovia využívajú problémové vyučovanie, snahou je nepredkladať žiakom hotové riešenia, ale formulovať problém a hľadať riešenia. Problémoví vyučovanie rozvíja spôsobilosť riešiť problémy.
 • Interaktívne vyučovanie – V praxi často využívame prácu s IKT, prácu s internetom a žiacke prezentácie. Škola podporuje uplatňovanie interaktívneho vyučovania. Stratégie rozvíjajú spôsobilosti na učenie a ďalšie osobnostné spôsobilosti.
 • Ďalšie formy – Sem patria napríklad vyučovacie bloky, vyučovanie v rôznom prostredí , exkurzie, športové aktivity, didaktické hry, výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním(divadlo, koncerty, a pod....)

Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Školský vzdelávací program smeruje k rozvoju dieťaťa v prirodzenej skupine v ktorej sú zastúpení jedinci s rôznymi vlohami a vlastnosťami.

Počíta s integráciou v bežných triedach, kde sú vzdelávané podľa individuálnych vzdelávacích plánov, ktoré sú spracované na základe výsledkov pedagogicko- psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení a odporúčaní v spolupráci s výchovným poradcom. Pre daných žiakov je prispôsobený a upravený vzdelávací obsah primárneho vzdelávania tak, aby sa dosiahol súlad medzi vzdelávacími požiadavkami a skutočnými možnosťami žiakov. Podľa potreby je zabezpečený individuálny prístup k týmto žiakom, zodpovedajúca voľba metód a foriem práce, úprava obsahu, individualizácia hodnotenia. Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola vytvára podmienky, ktoré umožňujú rozvíjať ich možnosti, schopnosti, návyky. Dôraz je kladený na spoluprácu všetkých zúčastnených subjektov v edukačnom procese žiak-rodič-pedagóg, čo je základným predpokladom úspešného vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

Multikultúrna výchova (MUV)

Je výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných aj nových kultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Prvky multikultúrnej výchovy začleníme do slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a náboženskej výchovy.

Mediálna výchova (MEV)

Rozvíja schopnosti zmysluplne, kriticky a selektívne využívať média a ich produkty, vytvoriť si vlastný názor na média na základe prijímaných informácií. Mediálnu výchovu začleňujeme do predmetov hudobná výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika, vlastiveda.

Osobnostný a sociálny rozvoj ( OaSR)

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. Chceme naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom vytvárať dobré medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život. Budeme podporovať prevenciu sociálno- patologických javov v škole ( prevenciu šikanovania, agresivivty, užívania návykových látok ). Témy budú realizované najmä na hodinách náboženskej výchovy, slovenského jazyka a literatúry na hodinách tvorivej dramatiky, predmetu poznaj a chráň.

Enviromentálna výchova (ENV)

Viesť žiakov k rozvoju spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu. Podporujeme aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia, posilňujeme zodpovednosť vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu. Prierezovú tému rozvíjame v predmetoch: Poznaj a chráň, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova, náboženská výchova.

Dopravná výchova (DV)

Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodec, cyklista, pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel realizácia učebnej činnosti sa bude uskutočňovať v objekte školy na hodinách telesnej, výtvarnej výchovy v predmetoch matematika, slovenský jazyk a literatúra, tvorivá dramatika.

Ochrana života a zdravia (OŽaZ)

Ochrana života človeka a jeho zdravia rozvíja postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách ako sú napr. priemyselné, ekologické havárie, dopravné nehody, živelné pohromy a prírodné katastrofy. Podobne nepredvídané udalosti môžu vzniknúť pri pobyte a pohybe v prírode. Téma je začlenená do predmetov prírodoveda, poznaj a chráň, náboženská, telesná výchova a ako samostatná forma sú didaktické hry a účelové cvičenia.

Tvorba projektu prezentačné zručnosti (TPPZ)

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli: komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. Tematika sa premieta do takmer všetkých predmetov spoločenskovedného a prírodovedného zamerania. 

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!