top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Školský poriadok

I. Príchod žiakov do školy

 1. Vyučovanie sa začína o 8:00 hod. Do školy prichádzajú žiaci spravidla 15 minút pred začiatkom vyučovania, o 7:45 hod. Žiaci musia byť v triede 5 minút pred začiatkom vyučovania.
 2. Pred vchodom do budovy si každý žiak očistí obuv a vypne mobilný telefón. Žiaci sa prezúvajú v šatni. Každý žiak musí mať prezuvky. Prezuté topánky si uložia na pridelené miesto. Vrchné časti oblečenia (kabáty, vetrovky, čiapky, šály) si zavesia na vešiaky v šatni.
 3. Žiaci, ktorí prichádzajú na popoludňajšiu záujmovú činnosť, vchádzajú do budovy školy 10 minút pred začiatkom popoludňajšej činnosti.
 4. Do školy prichádzajú žiaci po vyhradených chodníkoch, nie po trávnatých plochách.
 5. Žiaci počas celého vyučovania nesmú opustiť bez dovolenia vyučujúceho budovu a areál školy. V čase vyučovania odchádzajú zo školy len v sprievode zákonného zástupcu po dohode s triednym učiteľom, alebo na základe písomnej žiadosti.

 II. Správanie žiaka počas vyučovania

 1. Žiaci prichádzajú do školy včas, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku. Na cvičenie telesnej výchovy používajú oblečenie slúžiace len na tento účel (cvičebný úbor).
 2. K učiteľom a zamestnancom školy sa žiaci správajú slušne a zdvorilo. Pri stretnutí s nimi ich slušne pozdravia.
 3. Žiaci dodržiavajú pravidlá slušného správania aj v styku medzi sebou. Starší žiaci sú vzorom pre mladších žiakov. Žiaci sa správajú k sebe ohľaduplne, slušne a taktne. Fyzické a psychické násilie, šikanovanie a urážanie, vysmievanie a ponižovanie osobnosti žiaka bude chápané ako porušovanie školského poriadku.
 4. Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, žiaci ju pozdravia tým, že ticho vstanú. Sadnú si až na pokyn vyučujúceho. Rovnako sa pozdravia povstaním ráno pri príchode učiteľa do triedy. Na hodinách výtvarnej výchovy, telesnej výchovy, pracovnej výchovy, práce s počítačom, pri pokusoch na hodinách a pri písomných prácach žiaci nevstávajú.
 5. Na vyučovacích hodinách žiaci sedia na svojom mieste, ktoré im určil triedny učiteľ prípadne vyučujúci. Bez dovolenia neopúšťajú svoje miesto a ani učebňu.
 6. Žiaci počas vyučovania aktívne spolupracujú s vyučujúcim, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť spolužiakov.
 7. Ak chce žiak odpovedať, alebo sa niečo opýtať vyučujúceho, prihlási sa zdvihnutím ruky a počká, kým ho učiteľ vyvolá.
 8. Skúšanému žiakovi sa nenašepkáva, neopisujú sa školské ani domáce úlohy.
 9. Žiaci sú povinní nosiť so sebou do školy pridelené učebnice a učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa.
 10. V učebni IKT ( počítačovej ) je zakázané používať iné ako vyučovacie programy, chatovať a navštevovať nevhodné webové stránky.
 11. Počas celého vyučovania je zakázané používať mobilný telefón (ani ako kalkulačku). Žiak je povinný mať vypnutý mobilný telefón pred vstupom do školy, aktivuje si ho až po opustení budovy školy. Platí to aj pre používanie prístrojov, ktoré nesúvisia s vyučovaním. Vo výnimočných prípadoch môže žiak použiť mobilný telefón len so súhlasom vyučujúceho, alebo triedneho učiteľa.
 12. Je zakázané zhotovovať v priestoroch školy a v triedach bez súhlasu vyučujúceho video a audio nahrávky. Kyber šikanovanie je v škole zakázané.
 13. Do školy sa nenosia predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nenosia sa ani väčšie sumy peňazí, cenné predmety a rôzne prehrávače. Škola a ani poisťovňa nezodpovedá za ich stratu a odcudzenie. Predmety nepotrebné na vyučovanie môže učiteľ zobrať a vráti ich len rodičom po skončení vyučovania.
 14. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak žiak zo zdravotných dôvodov nemôže cvičiť na hodine telesnej výchovy, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu telesnej výchovy a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.
 15. Pred hodinou telesnej výchovy sa žiaci v triede prezlečú do cvičebného úboru a vyučujúceho čakajú v triede.
 16. Žiaci udržiavajú svoje miesto v čistote a poriadku. Šetria učebnice a učebné pomôcky, školské zariadenie (lavice, stoličky) a ostatný školský majetok. Ak úmyselne, alebo z nedbalosti, poškodí žiak školský majetok rodičia žiaka sú povinní vzniknutú škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 17. Manipulovať s oknami, žalúziami a vypínačmi môžu žiaci len v prítomnosti učiteľa a na jeho pokyn. Z bezpečnostných dôvodov sa nesmú žiaci vykláňať z okien a vyhadzovať cez ne odpadky.
 18. Každý žiak je povinný denne nosiť so sebou do školy žiacku knižku, má ju na každej vyučovacej hodine. Táto musí byť podpísaná rodičmi vždy, aspoň za uplynulý týždeň.
 19. Mimoriadne zhoršenie prospechu, alebo správania žiaka za hodnotiace obdobie bude preukázateľným spôsobom dané na vedomie rodičom žiaka.

III. Správanie žiakov cez prestávku

 1. Žiak má právo cez prestávku na oddych a desiatu. Právo na oddych majú aj ostatní spolužiaci. Preto sa žiak správa cez prestávku v triede čo najtichšie, aby nerušil ostatných spolužiakov.
 2. Malé prestávky využívajú žiaci na prípravu na nasledujúcu hodinu. Veľká prestávka, ktorá trvá 20 minút, slúži žiakom na desiatu a regeneráciu. Je zakázané žiakom počas prestávok naháňať sa, hrať loptové hry v budove školy, zápasiť alebo sa inak nevhodne správať. Počas malých prestávok sa žiaci z rôznych tried a ročníkov zbytočne nevyhľadávajú, rešpektujú právo každého na oddych a prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
 3. Cez veľkú prestávku, v priaznivom počasí, opustia žiaci budovu školy a odchádzajú von do priestorov areálu školy.
 4. Žiakom sa zakazuje počas veľkej prestávky opustiť areál školy.
 5. Počas veľkej prestávky, ak sa v priaznivom počasí ide na dvor, žiaci nesmú zostávať v triede ani v budove školy.
 6. Päť minút pred ukončením prestávky všetci žiaci na pokyn dozorkonajúcich učiteľov vchádzajú do budovy školy a do svojich učební.
 7. Žiaci dbajú na poriadok počas prestávky. Odpadky odhadzujú do odpadkových košov. Nie je prípustné odhadzovať odpadky do záchodových mís, pisoárov, umývadiel alebo voľne po priestoroch školy.
 8. Spory a nedorozumenia medzi sebou majú žiaci riešiť bez použitia fyzickej sily.
 9. Žiak nesmie tolerovať šikanovanie. Ak je niekto svedkom šikanovania, upozorní a privolá pomoc dospelej osoby.
 10. Žiaci sa počas prestávky správajú voči sebe tolerantne . Nikoho neponižujú , uznávajú druhých bez ohľadu na ich postihnutie.
 11. Žiaci neničia a neznečisťujú školský majetok ( steny, dvere, WC, nábytok, knihy a pod.). Škody musia nahradiť rodičia žiakov, ktorí poškodili školský majetok.
 12. V škole a jej priestoroch je zakázané žiakom fajčiť, požívať alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa pokladá za hrubé porušenie školského poriadku.
 13. V škole a jej priestoroch sa zakazuje žiakom obchodovať, požičiavať peniaze, vymieňať veci a brať bez dovolenia veci spolužiakov.
 14. Žiakom sa zakazuje nosiť a konzumovať v priestoroch školy energetické nápoje a nápoje obsahujúce kofeín a iné povzbudzujúce látky.
 15. Každý žiak je povinný oznámiť ktorémukoľvek členovi pedagogického zboru, ak zistí, že došlo k porušeniu bodu č.5 až 11.
 16. Do zborovne chodia žiaci len v nevyhnutných prípadoch. Všetky nevyhnutné písomnosti si vybavujú žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa.
 17. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané žiakom behať po chodbách a priestoroch školy.

 IV. Odchod žiakov zo školy

 1. Po ukončení poslednej vyučovacej hodiny žiaci musia dať do poriadku svoju učebňu (odstránia hrubé nečistoty vo svojej lavici, pod lavicami, vyložia stoličku na lavicu ).
 2. Týždenníci, skontrolujú čistotu učebne, uzavretie vody, zhasnutie svetla, umyjú tabuľu.
 3. Na pokyn vyučujúceho disciplinovane opúšťajú triedu, odchádzajú do ŠKD, alebo pod vedením učiteľa vchádzajú na chodbu. V šatni sa prezujú , oblečú a odchádzajú z budovy školy.
 4. Ak majú žiaci vyučovaciu hodinu v telocvični alebo počítačovej učebni, dajú túto miestnosť do poriadku . Za poriadok v takejto učebni zodpovedajú žiaci, ktorí v nej mali vyučovaciu hodinu.
 5. Zo školy a ŠKD odchádza každý žiak domov. Dodržiava dopravné a bezpečnostné predpisy.
 6. Ak niektorý žiak zistí nejakú stratu svojich vecí, oznámi to ihneď vyučujúcemu alebo triednemu učiteľovi.
 7. Žiaci sa nesmú bezdôvodne bez dozoru učiteľa, zdržiavať po skončení vyučovania, alebo ŠKD v triede, v budove školy ani v areáli školy.

 V. Dochádzka žiakov do školy

Ospravedlnená neúčasť žiaka - Za ospravedlnenú neúčasť žiaka na výchovno-vzdelávacom procese sa uznáva najmä:

 • choroba žiaka
 • lekárske vyšetrenie trvajúce 1 deň a lekárom nariadený dočasný zákaz dochádzania do školy
 • mimoriadne nepriaznivé podmienky počasia
 • náhle prerušenie dodávky elektrickej energie a plynu
 • mimoriadne závažné udalosti v rodine žiaka
 • účasť žiaka na reprezentácii školy
 • účasť žiaka na súťažiach a akciách organizovaných školou – exkurziách, výletoch, školách v prírode a pod. súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom.

Každú ospravedlnenú aj neospravedlnenú neúčasť žiaka vyznačí triedny učiteľ v triednej knihe. Triedny učiteľ informuje osobne ostatných vyučujúcich v triede o chýbaní žiaka. Žiak a jeho zákonný zástupca sú povinní sa informovať o preberanom učive a zameškané učivo sa doučiť najneskôr do 3 dní.

Na vyučovanie dochádzajú žiaci pravidelne a načas.

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti do 24 hodín 
  1. osobne
  2. telefonicky na čísle: 055/6980081
  3. e–mailom: skolaskaros(zav)zsskaros.sk
 2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne. Ak do troch dní od nástupu dieťaťa do školy nepredloží zákonný zástupca písomné odôvodnenie neprítomnosti dieťaťa v škole, považuje sa táto neprítomnosť za neospravedlnenú. 
 3. Ak žiak neodôvodnene prichádza na vyučovanie neskoro, triedny učiteľ urobí zápis žiakovi do žiackej knižky a vykoná opatrenie na posilnenie disciplíny - viď kapitola XII.
 4. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 1 deň ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak, alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. (zákon 245/2008 §144 ods.10)
 5. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný spolu za školský polrok 1-2 vyučovacie hodiny, udelí sa žiakovi pokarhanie triednym učiteľom.
 6. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka na 3-10 vyučovacích hodín - pokarhanie od riaditeľa školy.
 7. Pri počte nad 15 neospravedlnených hodín (v jednom mesiaci) upovedomí triedny učiteľ spolu s vedením školy príslušne štátne a samosprávne orgány a inštitúcie k šetreniu.
 8. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka od 11-20 vyučovacích hodín za školský polrok, zníži sa žiakovi známka zo správania na stupeň dva.
 9. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka od 21-60 vyučovacích hodín za školský polrok, zníži sa žiakovi známka zo správania na stupeň tri.
 10. Za neospravedlnenú absenciu nad 60 hodín, zníži sa žiakovi známka zo správania na stupeň štyri.
 11. Všetky ospravedlnenky, vrátane lekárskych potvrdení, musia byť zaznamenané v žiackej knižke, prípadne odovzdané triednemu učiteľovi, ktorý ich odkladá počas celého školského roka.
 12. Ak žiak vymešká viac ako 30%  vyučovacích hodín z jednotlivých predmetov za školský polrok, môže mu byť navrhnuté komisionálne preskúšanie.
 13. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na:
 • 1 vyučovaciu hodinu, uvoľní ho triedny učiteľ
 • 1 deň, ak rodič požiada o to písomne triedneho učiteľa najmenej dva dni vopred - maximálne 1 krát za mesiac.
 • 2 a viac dní, rodič podá riaditeľovi školy písomnú žiadosť najmenej dva dni vopred – maximálne raz za polrok.
 • Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho ospravedlnenie je možné len vo výnimočných prípadoch.

VI. Dochádzka žiakov do školy

Pochvaly

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú:

 • za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy
 • za záslužný alebo statočný čin
 • za dlhodobú úspešnú prácu a korektné vzťahy medzi spolužiakmi.

Zaznamenávajú sa do triednych výkazov.

2. Pochvala od triedneho učiteľa sa udeľuje za:

 • vynikajúce študijné výsledky za dané obdobie
 • reprezentáciu triedy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.
 • prácu pre triedny kolektív.

3. Pochvala od riaditeľky školy sa udeľuje za:

 • reprezentáciu školy v oblasti kultúry, športu, vzdelávania a pod.
 • umiestnenie a účasť v okresnom, krajskom kole súťaží
 • záslužnú prácu pre školu v projektoch, zberoch, propagáciu školy a pod.
 • študijný priemer 1,00 v priebehu navštevovania ZŠ
 • vzornú dochádzku -0 vymeškaných hodín
 • významný spoločenský čin – pomoc inému a pod.

Pokarhania a znížené známky zo správania

 1. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladajú za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. o udelení opatrenia informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka. Opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze.
 2. Opatrenia spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Pred udelením opatrenia je potrebné previnenie objektívne prešetriť za prítomnosti zákonného zástupcu žiaka. Za jedno previnenie je možné udeliť žiakovi len jedno výchovné opatrenie na posilnenie disciplíny.

Napomenutie od triedneho učiteľa sa udeľuje:

 • za neskorý príchod na vyučovanie
 • za nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti
 • opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku
 • časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky a pod.

O udelení napomenutia je zákonný zástupca preukázateľným spôsobom informovaný.

Pokarhanie od triedneho učiteľa sa udeľuje žiakovi:

 • za opakované, menej závažné porušovanie školského poriadku
 • 3 napomenutia, alebo za 2 neospravedlnené vyučovacie hodiny
 • používanie mobilného telefónu počas vyučovania.

Udeľuje sa počas školského roka, nie iba v hodnotiacom období na pedagogickej rade.Prerokuje sa s riaditeľkou školy. Túto skutočnosť oznámi triedny učiteľ zákonnému zástupcovi žiaka prostredníctvom žiackej knižky alebo iným preukázateľným spôsobom. 

Pokarhanie od riaditeľa školy sa udeľuje žiakovi:

 • za 3-10 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín
 • za opakované porušovanie školského poriadku v škole a na verejnosti
 • za závažné previnenie sa
 • za 2 pokarhania triednym učiteľom udelené v jednom hodnotiacom období.

Túto skutočnosť oznámi triedny učiteľ zákonnému zástupcovi žiaka prostredníctvom žiackej knižky alebo iným preukázateľným spôsobom.

Znížená známka zo správania na stupeň 2 (uspokojivé) sa udeľuje žiakovi za:

 • 11- 20 vymeškaných neospravedlnených hodín
 • opakované závažné porušovanie školského poriadku
 • fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie
 • krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania
 • falšovanie úradného dokumentu (ospravedlnenie od rodičov, lekárske potvrdenie, záznam v žiackej knižke)
 • priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin
 • úmyselné poškodzovanie majetku školy
 • svojvoľné opustenie výchovno-vzdelávacieho procesu (v škole i mimo nej)
 • za propagáciu rasizmu, xenofóbie, za prechovávanie drog a iných omamných látok.

Znížená známka zo správania na stupeň 3 (menej uspokojivé)sa udeľuje žiakovi za:

 • 21 – 60 vymeškaných neospravedlnených hodín
 • veľmi vážne hrubé porušenie správania sa žiaka v škole i mimo nej v rozpore so školským poriadkom
 • fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie
 • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin
 • falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.
 • poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody. 

Znížená známka zo správania na stupeň 4 (neuspokojivé) sa udeľuje žiakovi:

 • 60 a viac vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín – priestupok voči zákonu klasifikovaný ako trestný čin
 • v týchto prípadoch preberá problém zriaďovateľ a postupuje podľa právnych predpisov voči žiakovi a jeho zákonnému zástupcovi.

Pri navrhovaní výchovných opatrení alebo návrhu na zníženú známku zo správania má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním povinnej školskej dochádzky zo strany jeho zákonného zástupcu. 

Podľa ustanovenia § 5 ods.12 zákona o štátnej správe v školstve ak zákonný zástupca nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa jedná o priestupok. Priestupky a správne delikty vo veci zanedbávania plnenia povinnej školskej dochádzky prejednáva obec (podľa zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch), v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt.

Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je riaditeľ školy povinný zanedbávanie povinnej školskej dochádzky oznámiť obci, v ktorej má zákonný zástupca trvalý pobyt (v súlade s § 5 ods.11 zákona č.596/2003 Z.z.)

Ak žiak vymešká viac ako 60 vyučovacích neospravedlnených hodín je obec povinná za základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie v zmysle § 6 v súlade s §37 a 37a zákona č. 596/2003 Z.z.)
V prípade, ak škola dodržala vyššie uvedený postup a aj prijatým opatreniam sa školská dochádzka žiaka nezmení a žiak vymešká viac ako 100 neospravedlnených vyučovacích hodín, obec na základe oznámenia riaditeľa školy podáva podnet na trestné stíhanie zákonných zástupcov súvisiace s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže v zmysle §221 ods. 1 písm d) zákona č. 300/2005 Z.z.

V prípade závažného priestupku alebo závažného porušenia školského poriadku sa nemusí v odôvodnených prípadoch dodržiavať hierarchia výchovných opatrení.
Výchovným opatreniam predchádza prevencia. Každé porušenia školského poriadku sa posudzuje individuálne. Pri riešení porušenia školského poriadku škola úzko spolupracuje so zákonným zástupcom žiaka,pedagógmi školy, CPPPaP. PZ SR a pod.

Doplnok k priestupkom

Bežné priestupky: zabúdanie učebných pomôcok, zabúdanie žiackej knižky, zabúdanie prezuviek, TV úboru a pod.

Závažné priestupky: vyrušovanie na hodinách, bezdôvodné opustenie školy, nerešpektovanie vyučujúcich a ich príkazov a nariadení, prepisovanie známok, klamstvo, podvody, používanie mobilných telefónov a iných predmetov, ktoré rozptyľujú pozornosť žiaka, prípadne ohrozujú zdravie a bezpečnosť ostatných žiakov aj žiaka samotného.

Hrubé priestupky: šikanovanie žiakov (aj slovné), arogancia, drzosť, fyzické ublíženie, krádež, fajčenie, alkohol, drogy, ničenie školského majetku a pod. 

VII. Starostlivosť o zovňajšok

 1. Do školy prichádzajú žiaci čistí a upravení.
 2. Zo zdravotných a estetických dôvodov sa nedoporučuje žiakom nosiť ako prezuvky športovú obuv, obuv s voľnou pätou. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov, tváre, nechtov, nosenie pearcingov u žiakov sa v škole netoleruje.
 3. Každý žiak musí mať v triede toaletný papier.
 4. Na hodiny telesnej výchovy sa každý žiak prezlečie do športového odevu v triede. Nie je dovolené cvičiť v oblečení určenom na bežné nosenie.

VIII. Starostlivosť o učebnice, učebné pomôcky a školské zariadenie

 1. Povinnosťou každého žiaka je šetriť učebnice a učebné pomôcky. Ak žiak poškodí alebo znehodnotí učebnice, školské pomôcky alebo zariadenie školy, musia rodičia žiaka spôsobenú škodu v plnom rozsahu zaplatiť alebo dať do pôvodného stavu.
 2. Ak žiak prejde počas školského roka z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva a odovzdá ich na tej škole, kde ukončí školský rok.
 3. Zariadenie tried, steny, lavice, stoličky, tabuľa, skrinky, dvere, odpadkový kôš, učebné pomôcky, obrazy, počítače a iný materiál školy sú hodnoty, ktoré slúžia aj iným žiakom na viac rokov, preto sú všetci žiaci povinní ich šetriť.

IX. Povinnosti týždenníkov

 1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, vždy na začiatku nového týždňa, a sú zapísaní v „Triednej knihe“. Týždenníci pred vyučovaním a počas každej prestávky skontrolujú poriadok v triede. Upozorňujú spolužiakov, aby v triede udržiavali poriadok a dodržiavali školský poriadok (pozri kapitolu o správaní žiakov cez prestávku). V prípade nerešpektovania týždenníkov spolužiakmi sú týždenníci povinní o tom ihneď informovať triedneho učiteľa.
 2. Pred vyučovaním i počas prestávok týždenníci utrú tabuľu. Na prvej vyučovacej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
 3. Po skončení vyučovania týždenníci umyjú tabuľu, zatvoria vodovodné kohútiky, zhasnú svetlo.

X. Povinnosti žiakov v školskej jedálni

 1. Žiaci obedujú až po skončení piatej vyučovacej hodiny.
 2. Po skončení vyučovania si stravujúci sa žiaci berú so sebou všetky veci.
 3. V jedálni sa usadia na voľné miesto, jedia najprv polievku a potom druhé jedlo. Počas stolovania i celého pobytu v jedálni sa správajú slušne a kultivovane. Po jedálni chodia pomaly a nevykrikujú. Šetrne zaobchádzajú s riadom a príborom.
 4. Po ukončení obeda každý stravujúci sa žiak zanechá v poriadku miesto, kde obedoval. Pri odchode zasunie stoličku na miesto.
 5. Žiak rešpektuje nariadenia a pokyny kuchárky a vychovávateľky.

XI. Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a na školských akciách

 1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
 2. Každý žiak je povinný dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia na hodinách telesnej výchovy, pracovnej výchovy a výtvarnej výchovy, s ktorými bol oboznámený na začiatku školského roka a rešpektovať usmernenia vyučujúcich smerujúce k predchádzaniu úrazom.
 3. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý bude robiť škole dobré meno. Úctivo a zdvorilo sa správajú k svojim rodičom, priateľom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy.
 4. Každý žiak je slušný a pozorný k starším, chorým a k ženám.
 5. Každý žiak chráni svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbá o bezpečnosť na ulici a dodržiava dopravné predpisy.
 6. Žiaci sa priateľsky správajú k svojim spolužiakom. Pomáhajú si navzájom. Slušne sa vyjadrujú.
 7. Je prísne zakázané šikanovanie, psychické a fyzické násilie, ponižovanie, nadávky. Šikanovanie je trestný čin a v prípade zistenia bude oznámené rodičom a  v závažných prípadoch polícii.
 8. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti, žiak ihneď informuje vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa, prípadne inú dospelú osobu.
 9. Je prísne zakázané nosiť do školy, prechovávať, používať, predávať alebo inak rozširovať drogy, omamné látky ohrozujúce zdravie ako i predmety ohrozujúce zdravie, je prísne zakázané fajčiť.
 10. Pri akomkoľvek zistení činností uvedených v bodoch 7 až 9 je žiak povinný oznámiť to pedagogickému pracovníkovi alebo vedeniu školy.

XII. Práva žiakov

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie v základných školách a v stredných školách,
 3. bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,
 4. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom 245/2008Z.z,,
 5. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
 6. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 7. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 8. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 9. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 10. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 11. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 12. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 13. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 14. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom 245/2008 Z.z. podľa § 24,
 15. náhradu škody, ktorá mu vznikla pri výchove a vzdelávaní alebo v priamej súvislosti s nimi; toto ustanovenie sa nevzťahuje na škodu podľa osobitného predpisu.
 16. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.
 17. Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky; nepočujúcim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku; nevidiacim deťom a žiakom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma; deťom a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.

Žiak má právo na slušné a ohľaduplné správanie zo strany dospelých.

 • Má právo na zrozumiteľný výklad učiva.
 • Položiť primerane slušným spôsobom akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s vyučovaním a dostať na ňu odpoveď.
 • Na objektívne hodnotenie.
 • Na individuálny prístup v prípade akéhokoľvek hendikepu.
 • V primeranom čase a priestore vyjadriť svoj názor.
 • Sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné a iné hľadiská a svojím správaním neruší seba, učiteľa alebo spolužiakov.
 • Na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
 • Zdôveriť sa učiteľovi s akýmkoľvek problémom.
 • Prísť za vedením školy s akýmkoľvek problémom.

Svoje právo si môže uplatňovať tak, aby iným nespôsobil škodu.

XIII. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov


Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá ma dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

V zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní má zákonný zástupca právo:

 • Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
 • Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.
 • Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 • Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 • Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 • Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 • Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúco súhlase riaditeľa školy.

Ďalšie práva rodičov:

 1. Bezplatné poskytnutie vzdelania pre jeho dieťa v štátnych školách.
 2. Vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie.
 3. Prijatie svojho dieťaťa do základnej školy i mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa školy.
 4. Integrovanie svojho dieťaťa a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, a to bez obmedzovania práv vo výchove a vzdelávaní iných žiakov.
 5. Odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok.
 6. Povolenie pre svoje dieťa plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.
 7. Poznať zameranie školy.
 8. Zúčastňovať sa na činnosti školy.
 9. Požiadať učiteľa o konzultácie.
 10. Požiadať učiteľa o odbornú radu vo výchove a vzdelávaní.
 11. Slovné hodnotenie svojho dieťaťa, ak takýto návrh podporí väčšina zákonných zástupcov.
 12. Podávať návrhy na zlepšenie práce školy.
 13. Požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa z vyučovania v zmysle školského poriadku.
 14. Spolupracovať s radou školy a radou rodičov.
 15. Vydanie potvrdenia o návšteve školy a odpisu vysvedčenia.

 Povinnosti zákonných zástupcov:

 • Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.
 • Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.
 • Dbať o sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.
 • Plniť povinnosti voči integrovanému dieťaťu a škole vyplývajúce zo záverov špeciálneho poradenstva.
 • Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania
 • Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, rodič je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.

Ďalšie povinnosti zákonných zástupcov:

 1. Prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Za neplnenie tejto povinnosti môže rodič alebo zákonný zástupca dostať pokutu.
 2. Dbať o to, aby bolo dieťa v škole stále čisto a vhodne oblečené, viesť ho k základným hygienickým návykom.
 3. Oznámiť spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky na škole mimo SR do 15 dní.
 4. Ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín.
 5. Ak zákonný zástupca prihlási dieťa na krúžkovú činnosť, dbá, aby žiak na ňu dochádzal pravidelne a včas.
 6. Zákonný zástupca by mal utvoriť učiteľom podmienky na individuálne vyučovanie žiaka, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy (ak takáto situácia nastane).
 7. Zákonný zástupca by mal zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu.
 8. Zúčastňovať na schôdzkach rodičovských združení.
 9. Zákonný zástupca by mal informovať triedneho učiteľa o závažných zdravotných a iných problémoch dieťaťa, ktoré by triedny učiteľ mal poznať.
 10. Pravidelne kontrolovať žiacku knižku dieťaťa.
 11. Zákonný zástupca by nemal povoliť svojmu dieťaťu prinášať do školy ceniny a veci, ktoré nesúvisia s vyučovacím alebo výchovným procesom v škole. Zakazuje sa nosiť veci, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť žiakov školy.
 12. Zákonný zástupca nesmie nevhodne narúšať vyučovací proces. V prípade potreby sa kontaktuje na dieťa prostredníctvom triedneho učiteľa alebo iných zamestnancov školy.
 13.  Zákonný zástupca alebo cudzie osoby sa nesmú svojvoľne pohybovať po budove školy.

XIV. Vyučovací čas

V škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy.
Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

Vyučovací čas je rozvrhnutý takto:

1. hodina 08:00 hod 08:45 hod. prestávka 10 minút
2. hodina 08:55 hod. 09:40 hod. prestávka 20 minút
3. hodina 10:00 hod. 10:45 hod. prestávka 10 minút
4. hodina 10:55 hod. 11:40 hod. prestávka 10 minút
5. hodina 11:50 hod. 12:35 hod. obedňajšia prestávka
6. hodina 13:15 hod. 13:55 hod.

V prípade sporného výkladu školského poriadku poskytne informácie riaditeľ školy.

 

Mgr. Jana Kyščíková
riaditeľka školy

 

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!