top
Základná škola Skároš

Odkazy

 Adoptuj si kravičku    Alík

Autoškolák

Bublina

Dobré nápady

Infovekáčik

Omaľovánky

Rexík

Škola hrou

Virtuálne prehliadky

Obsah článku

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014

ÚVODNÉ SLOVO

Vážení pedagogickí a odborní zamestnanci, milí čitatelia, som rád, že sa Vám môžem pri príležitosti vydania publikácie Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014 srdečne prihovoriť a popriať Vám s nastávajúcim školským rokom všetko dobré.

Otvárate brožúrku, ktorá Vám, tak ako po minulé roky, prináša prehľad najdôležitejších zmien, odporúčaní a noviniek týkajúcich sa nášho školstva i výchovno-vzdelávacieho procesu. Budem rád, ak sa stane Vaším pomocníkom a vďaka nej sa budete môcť veľmi jednoducho zorientovať v početných informáciách aktuálnych pre tento školský rok. Rovnako verím, že jej obsah ocenia aj zriaďovatelia Vašich škôl a školských zariadení, príslušné školské úrady či ďalšie priamo riadené organizácie rezortu školstva.

Z vlastnej skúsenosti mnohí z Vás totiž viete potvrdiť, že naše školstvo musí veľmi rýchlo reagovať na mnohé aktuálne zmeny, ktoré vývoj spoločnosti so sebou prináša a rovnako je potrebné často riešiť úpravu niektorých zle nastavených a neefektívne fungujúcich prvkov v systéme. Je len samozrejmosťou, že tento trend sa zákonite premieta do prijímania zásadných i čiastkových zmien, no samotné zavádzanie noviniek nie vždy musí byť spojené s jednoduchou aplikáciou v praxi.

V tejto súvislosti by som Vás chcel ubezpečiť, milí kolegovia, že veľmi pozorne počúvam hlas zdola a spolu s Vami vnímam situáciu, v ktorej sa v súčasnosti náš vzdelávací systém nachádza. Taktiež si uvedomujem, že bez systémových zmien nie je možné očakávať jeho skvalitnenie a zlepšenie postavenia učiteľov. V najbližšej dobe nás preto čaká realizácia postupných krokov zameraných na úpravu i doladenie fungovania systému predovšetkým regionálneho školstva. Vychádzať budeme pritom z kľúčového dokumentu - Správy o stave školstva, ktorého úlohou bolo pomenovať súčasný stav slovenského školstva a zároveň priniesť návrh konkrétnych opatrení na jeho zlepšenie. Verím, že očakávané výsledky budú v prospech Vás - učiteľov, v prospech našich žiakov, spokojnosti rodičov a umožnia zvýšiť kvalitu samotného výchovno-vzdelávacieho procesu.

V tomto duchu ministerstvo školstva už začalo podnikať postupné kroky, ktoré sa premietnu do úpravy rámcových učebných plánov v 1. a 5. ročníku základnej školy s dôrazom na vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov. Som rád, že sa podarilo aktualizovať a inovovať štátne vzdelávacie programy pre stredné odborné školy, kde bola situácia z pohľadu potrieb trhu práce najzložitejšia. Za obzvlášť dôležité považujem, že tieto zmeny sa pripravovali v súčinnosti so zamestnávateľmi, zamestnávateľskými a profesijnými organizáciami, s viacerými rezortmi, zriaďovateľmi, odborovými organizáciami a pedagogickými pracovníkmi stredných odborných škôl s cieľom čo najlepšieho uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce.

Pozornosť MŠVVaŠ SR sa bude v tomto školskom roku zameriavať taktiež na zlepšenie vzdelávacieho prostredia materiálno-technickým vybavením škôl, predovšetkým s digitálnou podporou. Zabezpečiť by to mal nový program Digipedia zastrešujúci digitalizáciu najmä regionálneho školstva, v rámci ktorého školy od septembra začnú využívať digitálny vzdelávací obsah. Naďalej budeme podporovať kvalitné jazykové vzdelávanie žiakov, ich zručnosti v informačno-komunikačných technológiách, ale aj praktické zručnosti, ktoré sú dôležitou súčasťou ich všestrannej prípravy.

Za obzvlášť dôležité považujem, že podnikneme prostredníctvom pilotného overovania testovacích nástrojov a organizačného zabezpečenia Testovania 5 prvé kroky na získanie spätnej väzby o úrovni vedomostí našich žiakov aj na výstupe z ISCED 1. Kým do dnešného dňa sme vedeli zmerať tieto výstupy iba prostredníctvom Testovania 9 a externej maturitnej skúšky z úrovne vzdelávania ISCED 2 a ISCED 3, testovanie piatakov nám prinesie informáciu o vedomostiach a kompetenciách žiakov získaných na 1. stupni vzdelávania.

Milé kolegyne a kolegovia,

verím, že zmeny, ktoré prinesie nasledujúci školský rok, dokážu naplniť čo najviac našich spoločných očakávaní. Súčasne si však uvedomujem, že bez Vašej spolupráce a podpory to nebude možné.

Dovoľte mi preto v mene ministerstva, ako aj vo svojom mene, popriať Vám veľa pracovného elánu a najmä lepších časov v našom školstve. Budem rád, ak sa školský rok 2013/2014 vydarí podľa Vašich predstáv. Želám Vám veľa úspechov v prospech kvality vzdelávacieho procesu pre naše deti – žiakov a študentov základných a stredných škôl.

Dušan Čaplovič, v. r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 

Odkazy

 Erb obce Skároš

Metodicko-pedagogické centrum

logo-eu-sf    logo-eu.esf
Logo Nadácia Orange
logo-usske
logo opv    logo-mvsr-kruh
logo MVP-ZS
mrk logo long
Zodpovedne.sk
Prevencia šikanovania

bottom

Vytvorené pre Základnú školu Skároš webmastrom s použitím upravenej šablóny themza. Všetky práva vyhradené!